A A

Online afspraken maken

Gezondheidscentrum Zuiderkroon maakt het mogelijk om online afspraken te maken.

U kunt uitsluitend een afspraak maken bij uw eigen huisartsenpraktijk.

De praktijk van dr. de Bont en dr. van Tilborg word versterkt door dr. de Koning en dr. Luijendijk. (Wij kunnen u niet garanderen dat u altijd bij uw eigen huisarts terecht kunt dit i.v.m. vakantie, nascholingen en ziekte etc.)

Houd u er rekening mee dat bij uw huisarts 1 consult van 10 min voor 1 klacht is.

Indien u meer klachten heeft neemt u dan contact op met de assistente.

Mocht u een spoedgeval hebben, vandaag nog een afspraak willen of vragen hebben neem dan telefonisch contact op met de assistente: 010-2931404 (bij voorkeur tussen 8:00 – 10:00 uur)

U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Indien u niet op de afspraak verschijnt krijgt u van ons een factuur voor het bedrag van € 10,-

Huisregels

Hieronder volgen de huis en gedragsregels waar een ieder in het centrum zich aan heeft te houden:

 • Binnen het centrum wordt ieder mens met respect en met in achtneming van de geldende wettelijke regels behandeld.
 • Wij tolereren geen agressie, in welke vorm dan ook. Beledigingen en grof taalgebruik worden als agressief gedrag aangemerkt.

Consult huisarts

 • U kunt alleen op het spreekuur terecht als u een afspraak heeft.
 • Afspraken kunt u iedere werkdag maken tussen 8.00 – 17.00 uur aan de balie of telefonisch op: 010–293 14 04.
 • De centrumassistenten stellen u enkele belangrijke vragen en kunnen u in sommige gevallen zelfstandig of in overleg met de arts informatie of advies geven.
 • Uw huisarts (en assistente) werken op tijd. Bij spoedgevallen of onvoorziene zaken kan uw huisarts (of assistente) met het spreekuur uitlopen. Toch gaan wij er vanuit dat u op tijd bent voor uw afspraak. Mocht u onverhoopt toch te laat zijn, dan kunnen wij u niet garanderen dat u nog door de huisarts gezien kan worden. Wij zullen dan een nieuwe afspraak met u maken.
 • Per consult wordt één (medische) klacht behandeld. Heeft u meerdere klachten, meldt u dit dan bij het maken van de afspraak aan de assistente. Er wordt dan meer tijd voor u gereserveerd.
 • In verband met de grootte van de praktijken wordt u verzocht, zo mogelijk tenminste een dag van tevoren, te bellen voor een afspraak.
 • Wanneer u niet op een gemaakte afspraak kunt verschijnen dient u zich tenminste 24 uur van te voren af te melden.
 • Bij niet verschijnen zonder berichtgeving zijn wij helaas genoodzaakt u een consult in rekening te brengen.
 • Voor kort advies of uitslagen kunt u tussen 8.00 en 17.00 uur bellen met de assistenten. Zo nodig wordt u door de huisarts teruggebeld. Aangezien de huisarts telefonisch spreekuur aan het einde van de ochtend heeft, is het raadzaam in de ochtend te bellen, zodat u nog dezelfde dag teruggebeld kunt worden door de huisarts.
 • Wondcontroles, diabetescontroles, injecties, bloeddrukmeten etc. vinden plaats op afspraak.
 • Van 8.00 – 11.00 uur kunt u urine ter onderzoek afgeven aan de balie bij de assistente. Hiervoor dient u een afsluitbaar urinepotje af te halen aan de balie. Of urine overdoen in een afsluitbaar urinepotje (af te halen aan de balie).

Visites

 • Indien u meent dat u door uw aandoening niet naar de praktijk kunt komen, kunt u met de assistente tussen 8.00 en 11.00 uur overleggen of de dokter u thuis kan bezoeken. Het hebben van geen vervoer is geen reden voor bezoek aan huis.

Bij spoed

 • In levensbedreigende situaties kunt u tussen 8.00 en 17.00 de spoedlijn huisartsen bellen op: 010-210 25 49 of uiteraard 112.

Gegevensverstrekking aan derden/privacybescherming

De Wet op de Geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) regelt diverse privacy-zaken. Hierin staat ook dat de zorgverlener geen enkele informatie aan derden mag verstrekken (inclusief directe familie), tenzij de patiënt daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven of als de wet de zorgverlener daartoe verplicht, of als het informatie betreft ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek, maar dan alleen onder strikte voorwaarden. Het beroepsgeheim vindt zijn grondslag in het recht van de patiënt op geheimhouding van zijn persoonlijke gegevens. Dit recht op bescherming van de privacy ligt besloten in artikel 10 van de Grondwet. Huisartsen, praktijkverpleegkundige en assistenten hebben hieromtrent een eed afgelegd. Het overlijden van een patiënt betekent niet dat diens privacy niet meer beschermd hoeft te worden. Ook na de dood hebben derden geen recht op inzage in het dossier, tenzij de zorgverlener zeker weet dat de patiënt daar geen bezwaar tegen gehad zou hebben. Recht op informatie van ouders van minderjarige patiënten Ouders hebben in beginsel recht op informatie over de gezondheidstoestand en de behandeling van hun minderjarige kind. Dit hangt vooral samen met het feit dat zij toestemming moeten geven voor de behandeling van dat kind. Hiervoor is nu eenmaal relevante informatie nodig.

De WGBO onderscheidt echter een aantal situaties waarin voor de behandeling van een minderjarig kind géén toestemming van ouders is vereist: a. spoedgevallen; b. als het kind de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt en wilsbekwaam wordt geacht; c. als het kind tussen de 12 en 16 jaar is en niet-behandelen kennelijk ernstig nadeel voor het kind zou opleveren en/of het kind de behandeling, ondanks de weigering van de ouders, weloverwogen wenst.

Gezondheidsverklaring

Toelichting bij de weigering van een behandelend arts om een ‘geneeskundige verklaring’ af te geven: U heeft van uw behandelend arts gehoord dat hij / zij geen ‘geneeskundige verklaring’ afgeeft. Uw arts heeft daarbij gehandeld op grond van de regels die de KNMG, de beroepsorganisatie voor artsen, heeft opgesteld.

In het kort een toelichting op deze regels: De KNMG heeft als standpunt dat een behandelend arts geen verklaringen afgeeft over een eigen patiënt, waarbij hij / zij een oordeel geeft over de (medische) geschiktheid of ongeschiktheid van een patiënt om bepaalde dingen wel of niet te doen. Voorbeelden daarvan zijn: is iemand in staat te werken, een auto te besturen, naar school te gaan, goed voor de kinderen te zorgen, is terecht een geboekte reis geannuleerd of heeft iemand recht op een parkeervergunning of aangepaste woonruimte? Dergelijke verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts (dus niet de ‘eigen’ dokter). Zo’n arts kan een eigen beoordeling maken van uw situatie. Als dat nodig is, kan die arts, met uw toestemming, ook nog extra informatie opvragen bij uw behandelend arts(-en).

De twee belangrijkste redenen voor dit standpunt zijn:

 1. De KNMG vindt het belangrijk dat de behandelend arts zich kan concentreren op uw behandeling en een goede vertrouwensrelatie met u kan opbouwen. Uw arts moet dan niet in allerlei belangenconflicten raken. Om dit te voorkomen moet er een scherpe grens zijn tussen de behandeling en het beoordelen of u voor bepaalde voorzieningen in aanmerking kunt komen. Op deze manier staat niets u in de weg om uw arts alle informatie te geven die noodzakelijk is voor uw behandeling.
 2. Daarnaast is uw behandelend arts vaak niet op de hoogte van de criteria die worden gehanteerd voor het al dan niet toewijzen van bepaalde voorzieningen. Daardoor is het vaak niet mogelijk om een goed oordeel te geven. Het is ook in uw belang dat de arts die de geneeskundige verklaring afgeeft goed weet welke punten wel en niet van belang zijn bij de beoordeling.

Wat kunt u nu nog doen? U kunt navragen bij de instantie die een geneeskundige verklaring vraagt of u niet kunt volstaan met een verklaring van uzelf over uw gezondheidstoestand, eventueel in de vorm van een in te vullen vragenlijst. U kunt uw arts vragen om een afschrift van uw medisch dossier waarin bepaalde belangrijke feiten over uw gezondheidstoestand staan vermeld (bijvoorbeeld de uitslag van een looptest, de uitslag van een meting van uw gezichtsvermogen etc) en die toesturen aan de instantie die een geneeskundige verklaring vraagt. U kunt zich voor de noodzakelijke beoordeling wenden tot een arts waarbij u niet onder behandeling staat. Deze kan met uw toestemming ook feitelijke informatie over uw gezondheidstoestand bij de behandelend arts opvragen en deze informatie bij zijn/haar beoordeling betrekken.