A A

Online afspraken maken

De huisartsen maken het mogelijk om online afspraken te maken.

Er bestaat een mogelijkheid dat u niet altijd bij uw eigen huisarts terecht komt maar bij een waarnemend huisarts. I.v.m. vakanties, nascholingen of ziekte.

Online afspraak huisarts:

  • Een consult ( 1 klacht, 10 minuten)

Online afspraak assistente:

  • Hechtingen verwijderen
  • Wrattenspreekuur
  • Bloeddruk meten
  • Oren uitspuiten (graag 3 dagen van te voren druppelen met sla-olie)
  • Injectie( vit b12 of prikpil)

Online afspraak Praktijkondersteuner:

  • Oorpijn klachten
  • Keelpijn klachten
  • Huidproblemen
  • Verkoudheid

Mocht u vragen hebben kunt u telefonisch contact opnemen met de assistente.

U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Indien u niet op de afspraak verschijnt krijgt u een factuur voor het bedrag van € 10,-

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Klachten

Wij zien een klacht als een gratis advies

Heeft u een klacht?

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) voorziet voor al onze zorgverleners in een klachtenreglement. Klachten zien we als een manier om iets te leren over ons eigen werkproces – we zijn dan ook blij als u de moeite neemt om feedback aan ons te geven. Bent u tevreden of juist minder tevreden over de gang van zaken in één van onze gezondheidscentra? Bijvoorbeeld over het (medisch) handelen, de bejegening of de communicatie? Laat het ons dan weten. Jaarlijks zien en spreken de medewerkers van ons gezondheidscentrum veel verschillende mensen met allerlei vragen over gezondheid en hulpverlening. Uiteraard proberen we klachten als gevolg van onze dienstverlening zoveel mogelijk te voorkomen! Wij horen graag van u hoe u onze dienstverlening ervaart. Daarnaast registreren wij uw klachten en opmerkingen voor intern gebruik, zodat we inzicht krijgen in wat volgens u verbeterd kan worden.

Klachtenprotocol

Alle medewerkers van onze gezondheidscentra doen iedere dag hun best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht u echter toch een klacht hebben, dan kan die ingediend worden volgens het klachtenprotocol. In dit protocol worden klachten zoveel mogelijk in overleg tussen de patiënt en de betrokken hulpverlener(s) opgelost. Als dat niet lukt, volgt een bemiddeling door de manager van het gezondheidscentrum. Mocht dat nog niet lukken, dan volgt bemiddeling door een speciaal daarvoor opgeleide externe klachtenfunctionaris. In die fase van de klachtenprocedure wordt een klacht een formele klacht. Mocht deze bemiddeling nog niet tot een oplossing leiden, dan is er een externe geschillencommissie.

Hoe?

Er zijn meerdere mogelijkheden om een klacht te melden en op te lossen.
1. Mondeling: Een afspraak maken met de betreffende medewerker of de centrummanager om de klacht te bespreken.
2. Schriftelijk: Een brief of email sturen gericht aan betreffende medewerker of manager.
3. Website: Een klachtenformulier digitaal invullen en versturen:

 Formulier Klachtenregistratie jan 2017

Bent u daarna nog niet tevreden? Dan kunt u een schriftelijke klacht indienen bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris, waarbij het gezondheidscentrum en de fysiotherapiepraktijk zijn aangesloten. Ook wanneer u uw klacht niet direct met de medewerkers uit onze praktijk wilt bespreken, kunt u uw klacht ook bij deze onafhankelijke klachtenfunctionaris indienen.

Esmiralda Krijgsman
e.krijgsman@zonboog.nl
010-209 6456

ZONBOOG
t.a.v. klachtenfunctionaris
Postbus 85201
3009 ME Rotterdam

De klachtenfunctionaris neemt binnen enkele dagen telefonisch contact met u op om uw klacht te bespreken. Samen met u zoekt zij naar een oplossing.

Het doel van de klachtenregeling is dat de klacht op een goede wijze wordt behandeld. Een probleem wordt serieus genomen. Geheimhouding is verplicht voor alle betrokkenen bij de behandeling van een klacht. Tevens kunt u gebruik maken van het klachtenreglement van het gezondheidscentrum en de fysiotherapiepraktijk. In het klachtenreglement staat uitgebreid omschreven hoe u een klacht kunt indienen en hoe deze klacht wordt afgehandeld. Een uitgebreid exemplaar van het reglement is te vinden op onder staande link.

Klachtenregeling 2017

Zijn de genoemde mogelijkheden niet naar tevredenheid, dan is er de mogelijkheid de klacht in te dienen bij een externe geschillencommissie. Alle zorgverleners in onze centra zijn aangesloten bij de SKGE: de huisarts en de fysiotherapeut. Bij deze instantie vindt er onderzoek plaats op basis van “hoor en wederhoor” waarmee wordt bedoeld dat zowel u als de aangeklaagde(n) gelegenheid krijgen om schriftelijk en mondeling de geschillencommissie nadere toelichting te geven. De medewerkers die niet in dienst zijn bij het gezondheidscentrum hebben hun eigen klachtenprocedure. Informatie hierover kunt u opvragen bij de medewerkers zelf of bij hun organisatie.

Suggesties

Soms kan het zijn dat het indienen van een klacht u iets te ver gaat. Tegelijkertijd wilt u wel graag uw kritiek, ideeën of suggesties kenbaar maken. In dat geval kunt u contact opnemen met de manager van het gezondheidscentrum, zodat wij weten welke zaken u graag verbeterd of veranderd wilt zien.

m.vandenoever@zonboog.nl