A A

Online afspraken maken

Gezondheidscentrum Zuiderkroon maakt het mogelijk om online afspraken te maken.

U kunt uitsluitend een afspraak maken bij uw eigen huisartsenpraktijk.

De praktijk van dr. de Bont en dr. van Tilborg word versterkt door dr. de Koning en dr. Luijendijk. (Wij kunnen u niet garanderen dat u altijd bij uw eigen huisarts terecht kunt dit i.v.m. vakantie, nascholingen en ziekte etc.)

Houd u er rekening mee dat bij uw huisarts 1 consult van 10 min voor 1 klacht is.

Indien u meer klachten heeft neemt u dan contact op met de assistente.

Mocht u een spoedgeval hebben, vandaag nog een afspraak willen of vragen hebben neem dan telefonisch contact op met de assistente: 010-2931404 (bij voorkeur tussen 8:00 – 10:00 uur)

U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Indien u niet op de afspraak verschijnt krijgt u van ons een factuur voor het bedrag van € 10,-

Wat is een gezondheidscentrum

Samenwerking tussen hulpverleners

In een gezondheidscentrum werken verschillende hulpverleners binnen de eerste lijn samen om u als patiënt van een zo goed mogelijke zorg te kunnen voorzien. De huisarts vervult daarbij een spilfunctie. Omdat er veel deskundigen bij betrokken zijn, spreken we ook wel van geïntegreerde zorg binnen de eerste lijn.

Visie op hulpverlening

We bieden hulp in de eerste lijn, laagdrempelig voor alle hulpvragers. De hulpverlening wordt dicht bij de cliënt en toegankelijk georganiseerd. Er is speciale aandacht voor kwetsbare en bijzondere groepen, onder de clientèle en in de samenleving.
Waar mogelijk bevorderen we de zelfredzaamheid van hulpvragers en stimuleren hen in het (her) ontdekken van eigen kracht. We bieden de hulpverlening, die gezien de hulpvraag nodig is, en vermijden hulpverlening die leidt tot onnodige afhankelijkheid.
Bij de hulpverlening werken we samen met verschillende disciplines. We maken gebruik van interne en externe deskundigheid. Voor de cliënt leidt dit tot een samenhangend pakket met waarborging van continuïteit. We verlenen hulp volgens de geldende professionele maatstaven van de betrokken beroepsgroepen (state of the art).
Onze organisatie is gericht op verbetering van het eigen werkproces en de ontwikkeling van nieuwe producten. Signalen van cliënten en de ontwikkeling van de hulpvraag zijn daarbij richtinggevend.
We streven naar tevreden cliënten en tevreden medewerkers in een financieel gezonde organisatie.

Samenhangende zorg

Een gezondheidscentrum biedt samenhangende zorg in de eerste lijn. Samenhangende zorg wil zeggen:

  1. Er zijn korte verwijs- en communicatielijnen tussen de zorgverleners. Ze hebben laagdrempelig contact met elkaar en maken gebruik van een gedeeld informatiesysteem. Dit voorkomt misverstanden en komt de kwaliteit van de zorg ten goede.
  2. Er is intensieve samenwerking bij de zwaardere zorgvragen. Hier zijn vaak meer hulpverleners tegelijk bij betrokken. Het gezondheidscentrum zorgt voor een goede onderlinge afstemming en een gezamenlijke werkwijze.
  3. Er is een gemaksfunctie, doordat er meer deskundigheden bij elkaar in een gebouw zitten. 

Samenwerking tussen de lijnen

De samenwerking houdt niet op bij de grenzen van het gezondheidscentrum. Zowel met het gemeentelijk beleid als met de meer gespecialiseerde vormen van zorg onderhoudt het gezondheidscentrum nauwe samenwerkingsrelaties. Dat neemt de vormen aan van:

  • Verwijzingen over en weer
  • Informatie-uitwisseling (met toestemming van de patiënt)
  • Raadplegen van elkaars deskundigheid
  • Maken van onderlinge samenwerkingsafspraken
  • Ontwikkelen en vaststellen van ketenzorgprogramma’s